CHUONGTRINH

Hình Tang Lễ Cố Hòa Thượng Thích Như Tịnh 


Hình Lễ Chung Thất Cố Hòa Thượng Thích Như Tịnh 

Đôi lời cảm tạ
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư tôn đức Tăng Ni,
Kính thưa Quý Phật tử gần xa,


A few words of thanks
Namo the Original Master Sakyamuni Buddha
        Respectfully, Dear Venerated Monks and Nuns,
        Dear the near and far lay Buddhist people,

        Hôm nay, ngày 19 tháng 2 năm Quý Tỵ (30/3/2013) nhằm ngày Lễ vía đức Mẹ Hiền Quan Thế Âm, bổn tự Chùa Linh Nghĩa, chúng con tổ chức lễ Chung Thất trai tuần của Giác linh Hòa thượng thượng Như hạ Tịnh khai sơn Chùa Linh Nghĩa đã được hoàn mãn tốt đẹp.
Today, on February 19, in the Year of the Snake (March 30, 2013) fell on Ceremonial day of the Gently Compassionate Mother Quan Thế Âm (Avalokitesvara Bodhisattva), our original Temple of Linh Nghĩa, we organized the Ceremony at the end of the Seventh Week of the spiritual Soul of the late Most Venerable Monk Thích Như Tịnh, founding the Linh Nghĩa Temple fully well.  
Chúng con thành kính tri ân sâu sắc Quý Ngài và Quý Phật tử đã bỏ nhiều thời gian, tịnh tài, tịnh vật, và công sức để chung lo Lễ cúng 49 ngày của Sư Phụ chúng con đã thành tựu viên mãn.
We have respectfully expressed our deep gratitude to you for your spending a lot of your time, pure talents, pure materials, and effortful work to together look after the Ceremony of making offerings of 49 days of our late Master perfectly successful.     Trong quá trình tổ chức Lễ Chung Thất, vì không gian chật hẹp, vì nhiều người tham dự, vì đôi lúc phục vụ Lễ Chung Thất này chưa chu đáo, bổn tự chúng con không làm sao tránh khỏi những điều sơ suất. Nếu có những điều gì chưa tươm tất, bổn tự Chùa Linh Nghĩa chúng con kính xin Quý Ngài và Quý Phật tử hoan hỷ tha thứ và niệm tình chỉ giáo những thiếu sót của chúng con.
In the process of organizing the Ceremony at the end of the Seventh Week, because of narrow space, because of many people attending, because of sometimes serving the Ceremony at the end of this Seventh Week not yet thoughtfully. If there is something not yet decent, our original Temple of Linh Nghĩa, we respectfully beg you to happily forgive, to have thoughtful love, and to teach our shortcomings.         
Kính chúc Quý Ngài và Quý Phật tử sức khỏe dồi dào, thân tâm an lạc, Phật sự viên thành.
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh.
We would like to respectfully wish you abundant health, peaceful bodies and minds, and perfect Buddhist activities.
Namo the Original Master Sakyamuni Buddha

 Ven. Thích Trừng Sỹ

Cảm tưởng ân Sư
Nhân ngày lễ cúng Chung Thất trai Tuần giác linh Trưởng lão Hòa thượng
thượng NHƯ hạ TỊNH khai sơn Chùa Linh Nghĩa, Diên Khánh, Khánh Hòa

Feelings of Master’s gratitude
On the occasion of Ceremonial day of making offerings at the end of the Seventh Week to
the late Most Venerable Elder Monk THÍCH NHƯ TỊNH
as Founder of Linh Nghĩa Temple in Diên Khánh District, Khánh Hòa Province, VietnamNam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Namo the Original Master Sakyamuni Buddha

        Kính bạch Chư Tôn đức Trưởng lão Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni, chứng minh buổi Lễ cúng dường Chung Thất trai Tăng hôm nay.
        Respectfully, Dear Revered Elders of the Most Venerable, the Senior, the Venerable Monks and Nuns, performing the Ceremonial period of making offerings at the end of the Seventh Week today.


        Hôm nay là ngày 19 tháng 2 năm Quý Tỵ, nhằm ngày 30 tháng 3 năm 2013, toàn thể 2 Chúng xuất gia và tại gia, bổn tự Chùa Linh Nghĩa chúng con có duyên sự đầu thành kính lễ, xin tác bạch.
Today, on February 19, in the Year of the Snake, namely on March 30, 2013, the whole of the two Assemblies of Monastics and lay people at the Linh Nghĩa Temple, our original Temple, we have the good occasion to wholeheartedly pay homage to you, to beg to read loud our feelings and respectful speeches to our Master in front of you.    
 
Nam Mô A Di Đà Phật
Namo Amitabha BuddhaKính bạch Quý Ngài chứng minh, 
Hôm nay là Lễ cúng 49 ngày của giác linh trưởng lão Hòa thượng thượng Như hạ Tịnh, vị Thầy quý kính của chúng con, cũng là ngày cúng lễ vía đức Mẹ hiền Quan Thế Âm hàng năm.
Respectfully, Dear Venerated Ones,
Today, the Ceremony of making offerings of 49 days to the late Most Venerable Elder Monk Thích Như Tịnh, our esteemed and respected Master, is also the day of making offerings to the Gently Compassionate Mother Quan Thế Âm, Bodhisattva Avalokitasvara, annually.


        Chúng con kính nghe bậc đạo Sư đã dạy:
Các hành vô thường, là pháp sinh diệt,
sinh diệt hết rồi, tịch diệt là vui.”
We have respectfully received the Original and Spiritual Master’s teaching:
All the things are impermanent; they are the phenomena of birth and death,
When birth and death are over, the cessation of the process of birth and death of human lifetime is happy.

Thầy của chúng con sinh năm Đinh Mão, (1927), viên tịch tại Chùa Linh Nghĩa vào lúc 12 Ngọ, ngày Mùng Một Tết, năm Quý Tỵ, (10/02/2013), trụ thế 87 tuổi đời, 66 tuổi đạo. Ngày giờ viên tịch của Thầy chúng con rơi vào ngày Lễ vía đức Phật Di Lặc, ngày đầu Xuân hoan hỷ, an vui, hạnh phúc, và hòa bình cho Pháp giới chúng sinh trên khắp hành tinh này.
Our Master, who was born in the Year of the Cat, 1927, passed away at Linh Nghĩa Temple at 12 o'clock, on the First Day of Tết, in January, the Year of the Snake, (February 10, 2013), lived in the world until the age of 87, in Buddhism at the Vassa age of 66. Hours and days of our Master’s passing fall on the Ceremonial day of Maitreya Buddha, at the beginning day of the Spring of joy, peacefulness, happiness, and peace for all Dharma Realms of living things and living beings on over the planet.Kính bạch Quý Ngài,
Với tâm tu tập và thấm nhuần Phật pháp, khi xả bỏ tấm thân 4 đại và 5 uẩn này, Thầy của chúng con ra đi một cách an vui và nhẹ nhàng.
Respectfully, Dear Venerated Ones,
With his heart of cultivation and penetration of the Buddhadharma, when letting go of the four great elements and five aggregates, our Master departed this life peacefully and gently.

        Đối với con người đời thường, khi qua đời, họ thường có ý niệm bám víu, chấp thủ, và cho rằng: “Thân này là tôi, tôi sở hữu và thuộc vào nơi thân ấy.” Tuy nhiên, đối với người học đạo và hiểu đạo, khi qua đời, vị ấy luôn luôn có tâm niệm hoan hỷ và buông bỏ như sau:
        To secular people, when dying, they usually have a notion of attaching, clinging, and thinking that: “This body is mine, I own and belong to that body.” However, to person of learning and understanding of the Dharma, when passing away, he always has his thoughts of joy and letting go as follows:

Thân này không phải là tôi, tôi không thuộc vào nơi thân ấy, tôi là sự sống thênh thang, chưa bao giờ từng sinh, cũng chưa bao giờ từng diệt. Nhìn kia! Biển rộng trời cao, muôn vàn tinh tú lao xao. Tất cả đều biểu hiện cùng tôi, từ nguồn linh tâm thức, từ muôn đời tôi vẫn tự do. Tử sinh là cửa ngõ ra vào, tử sinh là trò chơi cút bắt. Hãy hiểu cùng tôi, hãy buông xả cùng tôi, hãy an lạc cùng tôi, hãy mỉm cười cùng tôi, ...[1]
This body is not mine, I do not cling to this body, I am an immense life, I have never been born, and also never passed away. Look! The sea is wide and the sky is high, numberless stars twinkle. All manifest together with me from spiritual sources of conscious mind; in all lives I am still free, birth and death are the in and out gateway, birth and death are a game of disappearance and appearance. Understand together with me, let go together with me, be in peaceful joy together with me, smile together with me.[2]
Kính bạch chư Tôn đức,
Qua những lời vừa tác bạch trên đây, chúng con xin cố gắng tu tập và hiểu những ý nghĩa Thầy của chúng con viên tịch vào giờ Ngọ, ngày Lễ vía đức Phật Di Lặc và Lễ vía đức Mẹ Hiền Quan Thế Âm.
Respectfully, Dear Venerated Ones,
Through the above presented words, we undertake to cultivate and to understand the meanings of our Master passing away at 12 o’clock, the Ceremonial day of the Maitreya Buddha and that of the Gently Compassionate Mother Quan Thế Âm (Bodhisattva Avalokitasvara).

Hạnh nguyện đem đạo vào đời và giáo hóa chúng sinh của đức Phật Di Lặc là an vui, hạnh phúc, hoan hỷ, hòa bình, đoàn tụ, hòa hợp, hòa giải, tình Thầy trò, tình huynh đệ, tình đồng tu, tình tha hương, tình quê hương, làng xóm, v.v…
The Maitreya Buddha’s actions and vows, which are to bring the Dharma to life and to teach human beings, are peacefulnes, happiness, joy, peace, reunion, harmony, reconciliation, sentiments of both teachers and students, brotherhood and sisterhood, sentiments of inter-Dharma friends, those of other countries, those of homeland, villages, neighbors, etc.  

Hạnh nguyện đem đạo vào đời và giáo hóa chúng sinh của đức Mẹ Hiền Quan Thế Âm là thương yêu, hiểu biết, ái ngữ, lắng nghe, tha thứ, cảm thông, v.v…
The Gently Compassionate Mother Quan Thế Âm’s actions and vows, which are to bring the Dharma to life and to teach human beings, are love, understanding, loving speech, deep listening, forgiveness, sympathy, etc.


Các hạnh nguyện ý nghĩa và mầu nhiệm của đức Phật Di Lặc và của đức Mẹ Hiền Quan Thế Âm là những món quà thiết thực ban tặng cho chúng con để làm hành trang, tư lương, và nguồn cảm hứng cho cuộc sống tu tập hằng ngày của chúng con trong suốt cuộc đời.
        Their meaningful and marvelous actions and vows are the practical gifts granted to us to use food and inspiration for our daily cultivation throughout our whole lifetime. 

Kính bạch Chư tôn Đức chứng minh,
Để học theo các hạnh nguyện trên của chư Phật, chư Bồ Tát, chư hiền thánh Tăng, và của chư Tôn Đức, trong lúc còn sinh tiền, đối với những lời dạy của các Bậc Trưởng Thượng, Thầy của chúng con luôn tôn kính và học hỏi theo những lời hay ý đẹp của Quý Ngài;
Respectfully, Dear Venerated Ones,
To learn the foregoing actions and vows of the Buddhas, Bodhisattvas, noble Monastics, and venerated Ones, while still living, to teachings of the Elder, our Master always studied their good words and beautiful ideas;

đối với những ý kiến đóng góp, xây dựng, trao đổi, chia sẻ của các Bậc Trung Thượng và Hạ Thượng, Thầy của chúng con luôn ghi nhận, lắng nghe để hiểu, nhìn lại để thương, bằng tấm lòng thương yêu và hiểu biết của nhiều người;
to opinions of contribution, building, exchange, share of the Middle Elder and the Low Elder, he always acknowledged, listened to, understood, and looked back to love, by the heart of love and understanding for many people;

đối với những lời thưa thỉnh, trình bày, tâm sự, khó khăn của những người đệ tử tại gia và xuất gia, Thầy của chúng con luôn nghi nhận, lắng nghe, chỉ dạy, nhắc nhở, động viên, khuyến tấn, chỉ dẫn, vạch ra hướng đi sáng suốt, chân chánh, đúng đắn, và rõ ràng cho chúng con bằng tâm lực, sức lực, trí lực, và tài lực để chúng con nên người tài đức.
toward words of invitation, presentation, confidence, difficulty of his monastic disciples and lay people, our Master always acknowledged, listened, taught, reminded, encouraged, recommended, instructed, pointed out the path of going lucidly, truly, rightly, and obviously to us by his powerful mind, strength, powerful wisdom, and powerful talent in order that we can become virtuous and talented people.
    
Kính bạch Quý Ngài,
Qua các hạnh nguyện thiết thực ở trên, là những hàng đệ tử hậu học, chúng con nguyện quyết tâm noi theo, học hỏi, hành trì, và áp dụng để đem lại lợi ích, an vui, và hạnh phúc đích thực cho tự thân và cho tha nhân ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại.
        Respectfully, Dear Venerated Ones,
        Through the above discussed practical actions and vows, as disciples of the younger generation, we vow to determine to follow, to learn, to practice, and to apply them to bring authentic benefit, peacefulness, and happiness to ourselves and to other people right here and right now in the present life.    
      


        Kính bạch Quý Ngài,
        Bây giờ, xin Quý Ngài hoan hỷ chứng minh cho chúng con có đôi lời thành kính với Thầy của chúng con như sau:
Respectfully, Dear Venerated Ones,
Now, please happily join in these words of respect of our Master as follows:

Là đệ tử của Thầy, hàng Phật tử chúng con luôn mãi khắc ghi những lời Thầy dạy trong lúc Thầy còn đang sinh tiền và lúc Thầy đã viên tịch. Chẳng hạn như, những ý nghĩ thiện, những lời nói thiện, và những việc làm thiện đều đem đến lợi ích cho mình, lợi ích cho người, và lợi ích cho tất cả, thì chúng con tiếp tục duy trì, hành trì, phát triển, thăng tiến, và vươn lên.”
As our Master’s disciples, we always keep his teachings in our minds while he still lives and after he passes away. For example, good thoughts, good speeches, and good actions bring benefit to ourselves, to others, and to all, we continue to maintain, to practice, to develop, to grow, to advance, and to rise up.

Với tâm nguyện an lành của Thầy như vậy, chúng con xin mãi khắc ghi, nguyện làm những hoa trái thơm ngon và tươi mát để làm đẹp cho thế gian; nguyện làm những trận mưa hè nóng bức cho những ai khát nước gặp được nước;
With the heart of our Master’s peaceful aspirations like that, we beg to be forever engraved, vow to do fragrant, delicious, and fresh flowers and fruits to beautify the world; vow to to do hot summer rains for those who are thirsty need water;  

nguyện làm những dòng suối trong vắt, tươi mát, và ngọt ngào cho những khách bộ hành, cho đồng lúa, cây cối, cho các loài chim bay, và thú chạy; nguyện làm những ngọn đèn chánh pháp, cùng với chư tôn thiền đức Tăng Ni, cùng nhau góp phần đem lại an vui và hạnh phúc cho số đông trên khắp hành tinh này;
vow to do limpid and fresh streams for pedestrians, for rice fields, plants, trees, for all kinds of birds flying and animals running; vow to do the lights of the Dharma, along with the Venerated Monastics, together contribute to bringing peacefulness and happiness to the many all over this planet;

nguyện làm những pháp lữ đồng hành, cùng đi trên đường vui, tu tập giải thoát, làm an lạc cuộc đời bằng con mắt quán chiếu, bằng trái tim từ bi, trí tuệ, và gia hộ của đức Thế Tôn; nguyện làm những học trò ngoan và những người con hiếu thảo để học, hiểu, hành trì, và để nếm được pháp lạc ngay trong giờ phút hiện tại,
vow to make Dharma fellow friends, together travel on the happy path, cultivate liberation, make life peaceful, by compassionate eyes, by the heart of loving-kindness, compassion, wisdom, and the additional protection of the World-Honord One; vow to make good students and filial children to learn, to understand, to practice, and to enjoy the Dharma of pleasure right in the present moment,

và hàng Phật tử chúng con nguyện nương nhờ Tam Bảo, biết Tam Bảo của tự tâm, nguyện tu học tinh cần để làm sáng lòng Ba Viên Ngọc quý trong hiện tại cũng như trong tương lai.
and we Buddhists vow to take refuge in the Triple Gem, to know the Triple Gem of our inner hearts, vow to cultivate and to learn the Buddhadharma diligently in order to lighten our hearts of the Triple Gem in the present as well as in the future.
          
Kính bạch chư tôn thiền đức Tăng Ni,
Dưới sự chứng minh uy nghiêm của Quý Ngài, với chiếc y vàng giải thoát, với tấm lòng lân mẫn quý kính của Quý Ngài, và với tấm lòng thành kính của chúng con, nương theo hình bóng giải thoát và đức hạnh của Quý Ngài, bổn Tự của chúng con thành tâm thiết lễ trai Tăng phẩm vật cúng dường, kính dâng Quý Ngài từ bi hoan hỷ nạp thọ để pháp quyến và gia quyến chúng con được ân triêm công đức.
Respectfully, Dear Venerated Ones,
Under your stately demonstration, with your brown yellow robes of liberation, with your inestimably dear hearts, and with our deferential hearts, taking refuge in your images of freedom, our original Temple opens our respectful sincere heart to establish the Ceremony of making offerings to you. We would like to offer them to you to be compassionately happy to receive them in order that our Dharma relatives and lay people can accumulate merits.

Sự có mặt của Quý Ngài là niềm an vui và hạnh phúc cho bổn Tự chúng con, và cũng là niềm động viên và sách tấn tu tập cho bổn Tự chúng con, chúng con xin thành kính tri ân, ghi nhận, học hỏi, và hành trì.
Your presence is a feeling of peacefulness and happiness for our original Temple, and also is the feeling of encouragement and instruction for our original Temple. We would like to sincerely thank you, to acknowledge, and to practice your teachings.  
 
Kính bạch chư tôn thiền đức Tăng Ni,
Trên đây, qua những gì chúng con vừa tác bạch, chúng con nguyện cố gắng thực hành và làm theo những lời Thầy của chúng con chỉ dạy để sống làm sao có ý nghĩa hữu ích cho tự thân và cho tha nhân ngay tại thế gian này.
Respectfully, Dear Venerated Monastics,
Above, through what we presented, we vow to try to practice and to follow our Master’s teachings on how to live to have helpful meanings for ourselves and for others right in this world.  

Giờ này là giờ chánh niệm và tĩnh giác, đã đến giờ cúng quá đường, bổn tự chúng con thành tâm cung thỉnh Quý Ngài từ bi hoan hỷ chứng minh, nạp thọ, và cùng nhau góp phần cầu nguyện cho giác linh trưởng lão Hòa thượng của chúng con, Pháp danh thượng THANH hạ TRÀNG, Pháp tự THÀNH THỌ, và Pháp hiệu NHƯ TỊNH, khai sơn Chùa Linh Nghĩa được cao đăng Phật quốc, trở lại Ta Bà, giáo hóa chúng sinh, đồng lên bờ giác.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
This present time is the time of right mindfulness and awareness, that of making mindful and traditional offerings. Our original Temple would like to wholeheartedly invite you to be compassionately happy to demonstrate, to receive, and to together contribute to praying for our late Most Venerable Monk, whose Dharma nane is THANH TRÀNG, Dharma identity is THÀNH THỌ, and Dharma title is NHƯ TỊNH, who founded Linh Nghĩa Temple to be born into the Buddha’s Land, to turn back to the Sahà (where we live), to teach living beings, together go up to the shore of enlightenment. 
Namo the Amitabha Buddha, who welcomes, supports, and leads him to the Pure Land of the Amitabha Buddha

                
Đạo từ Hòa thượng truyền trao,
An lạc, hạnh phúc thấm vào thân tâm,
Chúng con Phật tử xa gần,
Tiếp nhận giáo pháp từ Ngài ban cho.”
The Dharma words of yours, namely the Most Venerable Monk have been transmitted to us,
Peacefulness and happiness are penetrated into our bodies and minds,
We are the near and far Buddhists,
Welcoming and receiving the Dharma words from you who are granted to us.

Trên chư tôn trưởng lão Hòa thượng, chư Thượng tọa, chư Đại đức Tăng Ni, đã hoan hỷ chứng minh, và ban bố cho chúng con những lời pháp nhũ vàng ngọc, bổn tự Chùa Linh Nghĩa chúng con nguyện khắc cốt ghi tâm, đầu thành đảnh lễ, và cúng dường tam bái. 
Through what we are above presented, the Most Venerable Elders, the Seniors, the Venerable Monks and Nuns are happy to demonstrate, and to deliver to us the Dharma of golden milk, our original Temple vows to keep it deeply in mind, wholeheartedly pays homage to you, and offers to prostrate oneself in front of you thrice.

Chí tâm kính lễ hiện tiền Đại Tăng chứng minh và cầu nguyện giác linh Hòa thượng tôn Sư tam bái.
We would like to wholeheartedly pay homage at present to the Great Sangha, demonstrating and praying for the late Most Venerable Monk to thrice prostrate oneself in front of you.

 Thích Trừng Sỹ


THIỆP THỈNH/MỜI
Lễ Chung Thất giác linh Hòa thượng tôn Sư thượng NHƯ hạ TỊNH, khai sơn Chùa Linh Nghĩa
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư tôn thiền đức Tăng, Ni!
Kính thưa Quý quan khách và Phật tử gần xa!
Chúng con/tôi kính nghe bậc đạo Sư đã dạy:

Các hành vô thường, là pháp sinh diệt,
sinh diệt hết rồi, tịch diệt là vui.”

Thuận theo quy luật vô thường, Hòa thượng thượng NHƯ hạ TỊNH đã xả báo thân một cách nhẹ nhàng, viên tịch tại Chùa Linh Nghĩa, xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa vào lúc 12 giờ ngày Mùng Một Tết Nguyên Đán, tháng giêng năm Quý Tỵ, nhằm ngày 10 tháng 2 năm 2013, trụ thế 87 tuổi đời và 66 tuổi đạo.
Dép cũ lối về còn hiển hiện,
Hoa đàm tuy rụng vẫn còn hương.”

Hôm nay, nhân ngày lễ Chung Thất Trai Tuần của giác linh Hòa thượng thượng THANH hạ TRÀNG, tự THÀNH THỌ, hiệu NHƯ TỊNH khai sơn Chùa Linh Nghĩa, bổn tự chúng con thắp nén tâm hương, thiết lễ cúng dường trai Tăng, chẩn tế, và nguyện cầu quốc thái dân an.

Chúng con thành tâm cung thỉnh:
……………………………………………………………………….………………
          Chúng tôi trân trọng kính mời:
………………………………………………………………………………………hoan hỷ quang lâm về Chùa Linh Nghĩa chứng minh và góp phần cầu nguyện giác linh Hòa thượng tôn Sư của chúng con/tôi cao đăng Phật quốc, hồi nhập ta bà, hóa độ chúng sanh, đồng thành chánh giác.
Sự hiện diện của Quý vị là niềm khích lệ lớn lao cho bổn tự của chúng con/tôi trong quá trình tổ chức lễ Chung Thất.
Ngưỡng mong chư tôn đức Tăng Ni và Quý Phật tử gần xa từ bi hứa khả.
Linh Nghĩa, ngày 01-3-2013
                      TM. Môn đồ Pháp quyến      
                           
                             Thích Trừng Tường
                              Thích Trừng Sỹ
CHƯƠNG TRÌNH
Ngày 18 tháng 02 năm Quý Tỵ (29/3/2013)

6g30:   Phật tử vân tập
7g00:   Cung nghinh chư tôn đức Tăng Ni quang lâm
7g30:   Cung an chức sự - Niệm hương bạch Phật khai đàn
8g00:   Lễ hưng tác, thượng Phan
8g30:   Khai Kinh, cúng Ngọ
9g30:            Cung tiến Giác linh
10g30: Thọ trai
12g00: Chỉ tịnh
13g30: Luân phiên tụng niệm
19g30: Pháp thoại
Ngày 19 tháng 02 năm Quý Tỵ (30/3/2013)
7g00:   Phật tử vân tập
7g30:   Cung nghinh chư tôn đức Tăng Ni quang lâm
8g30:   Cúng Ngọ
9g00:   Cung tiến Giác linh
10g00: Trai Tăng cúng dường
12g00: Chỉ tịnh
15g00: Đăng đàn chẩn tế
19g00: Hoàn mãn
Tin Viên Tịch


Kính bạch chư tôn đức Tăng, Ni, và quý Phật tử gần xa!


Môn đồ Pháp quyến chúng con vừa nhận được tin:

Cố trưởng lão Hòa Thượng thượng Như hạ Tịnh vừa viên tịch tại 
Chùa Linh Nghĩa, xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam 
lúc 12 giờ ngày Mùng Một tết Nguyên Đán tháng giêng năm Quý Tỵ, 
nhằm ngày 10 tháng 2 năm 2013, 
trụ thế 87 tuổi đời và 66 tuổi đạo. 
Chúng con xin khẩn báo tin này cho quý Ngài và quý Phật tử liễu tri.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.


(Xin xem movie Lễ Tang Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Như Tịnh)
(Please click to watch movie of the Most Venrable Thich Nhu Tinh's Funeral Ceremony)Buổi Lễ nhập tháp tại Tùng Lâm Lô Sơn, xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa lúc 7 giờ sáng thứ Bảy ngày 16 tháng 2 năm 2013.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật


TM. Môn đồ Pháp quyến


Pháp tử Thích Trừng Sỹ


Nơi diễn ra tăng lễ: Chùa Linh Nghĩa, xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Quý vị có thể liên lạc với thầy Trừng Tường qua điện thoại: 0905989707.(Xin xem movie Lễ Tang Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Như Tịnh)
(Please click to watch movie of the Most Venrable Thich Nhu Tinh's Funeral Ceremony)The News of Passing away


Respectfully dear to the Honored Monks, Nuns, and lay people near and far!We, Dharma brothers and sisters, just received news of the Most Venrable Thich Nhu Tinh's passing away at Linh Nghia Pagoda, in Dien Thanh Commune, Dien Khanh District, Khanh Hoa province, Vietnam at 12 noon on January 1st, Lunar New Year Festival, the Year of the Snake, namely February 10, 2013. He lived in the world at the age of 87, and in religion at the vassa age of 66.


This urgent news is informed thoroughly to all of you.
Namo Amitabha Buddha who guides and leads him to the Pure Land of the Amitabha Buddha.

The Ceremony period of carrying him to enter into the stupa at Tùng Lâm Lô Sơn Monastery in Vĩnh Phương Commune, Nha Trang city, Khánh Hòa province on Saturday Morning at  7 o’clock on February 16, 2013.
Namo the Original Master, Sakyamuni Buddha

On behalf of Dharma Brothers and Sisters,


Dharma disciple Thích Trừng Sỹ

Funeral Ceremony at Linh Nghia Pagoda, in Dien Thanh Commune, Dien Khanh District, Khanh Hoa province. You can contact with Ven. Thich Trừng Tường with phone number: 0905989707.


Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

--- Tin Viên Tịch---

Môn đồ pháp quyến chúng con vô cùng kính tiếc
Bổn Sư của chúng con là: Hoà Thượng Thượng THANH Hạ TRÀNG Tự THÀNH THỌ Hiệu NHƯ TỊNH
Sau một thời gian lâm bệnh, dù đã được các bác sĩ Đông-Tây Y và Môn nhơn pháp quyến tận tình chăm sóc và chữa trị, nhưng vì tuổi cao sức yếu, Hòa Thượng đã an tường xả báo thân vào lúc 12  giờ ngày 01/01/Quý Tỵ nhằm ngày 10 tháng 02 năm 2013 tại Linh Nghĩa Tự
Khánh Sanh:  Bính Dần Niên
Trụ thế:   87tuổi
Tăng Lạp:  66 mùa An Cư Kiết Hạ
Ðể cung kính cầu nguyện Giác Linh Hòa Thượng cao đăng Phật quốc, sớm hồi nhập Ta Bà giáo hóa độ sanh và bày tỏ lòng tri ân người đã trọn đời phụng sự cho Đạo Pháp và Dân Tộc. Tăng Ni và Phật tử Chùa Linh Nghĩa sẽ long trọng tổ chức Chương trình Tang Lễ như sau:
- Lễ Nhập Quan: lúc 08 giờ sáng ngày mùng 02/01/Quý Mùi (11/02/2013)
- Lễ Cung tống Kim quan nhập Tháp: lúc 07h30 sáng ngày mùng 07/01/Quý Tỵ (16/02/2013)

NAY  MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN ĐỒNG AI CÁO


CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ CỐ HOÀ THƯỢNG TRỤ TRÌ LINH NGHĨA TỰ
Ngày 02–07 tháng 01 năm Quý Tỵ (11–16 tháng 02 năm 2013)
---o0o---
Ngày 02/01/Quý Tỵ (11/02/2013)
06h00:  Phật Tử Tề Tựu
06h30:  Cung Nghinh Chư Tôn Thiền Đức Quang Lâm
07h00:  Cung An Chức Sự
08h00:  Lễ  Nhập Kim Quan
08h30:  Lễ Thọ Phục
09h30:  Viếng Tang Lễ - Luân Phiên Tụng Niệm
Ngày 03/01/Quý Tỵ (12/02/2013)
06h00:  Tiến Trà
09h00:  Cúng Ngọ - Tiến Giác Linh
11h30:  Viếng Tang Lễ - Luân Phiên Tụng Niệm
Ngày 04/01/Quý Tỵ (13/02/2013)
06h00:  Tiến Trà
09h00:  Cúng Ngọ - Tiến Giác Linh
11h30:  Viếng Tang Lễ - Luân Phiên Tụng Niệm
Ngày 05/01/Quý Tỵ (14/02/2013)
06h00:  Tiến Trà
09h00:  Cúng Ngọ - Tiến Giác Linh
11h30:  Viếng Tang Lễ - Luân Phiên Tụng Niệm
Ngày 06/01/Quý Tỵ (15/02/2013)
06h00:  Tiến Trà
09h00:  Cúng Ngọ - Tiến Giác Linh
11h30:  Viếng Tang Lễ - Luân Phiên Tụng Niệm
15h00:  Thỉnh Giác Linh Yết Tổ, Yết Phật (chùa Thanh Sơn)
18h00:  Luân Phiên Tụng Niệm
Ngày 07/01/Quý Tỵ (16/02/2013)
05h00:  Phật Tử Tề Tựu
05h30:  Cung Nghinh Chư Tôn Thiền Đức Quang Lâm
06h00:  Lễ Cáo Phát Hành
06h30:  Lễ Tưởng Niệm Giác Linh
07h30:  Cung Tống Kim Quan Nhập Phù Đồ
09h30:  Lễ Định Chân Dung


**************

BAN NGHI LỄ
Tang Lễ Cố Hoà Thượng Thượng Thanh Hạ Tràng Tự Thành Thọ Hiệu Như Tịnh
---o0o---

Chứng Minh:
Hoà Thượng: THÍCH THIỆN BÌNH
Hoà Thượng: THÍCH TRÍ TÂM
          Hoà Thượng: THÍCH LIỄU PHÁP
Hoà Thượng: THÍCH THIỆN DANH
Hoà Thượng: THÍCH MINH KHAI
Hòa Thượng: THÍCH THIỆN ĐỨC
Hoà Thượng: THÍCH QUẢNG THIỆN
Phất Trần:
Hoà Thượng: THÍCH NHƯ Ý
Chấp Lệnh:
Thượng Toạ:  THÍCH NGUYÊN PHƯỚC
Công Văn:
Thượng Toạ:  THÍCH TÂM THỌ
Sám Chủ:
Thượng Toạ:  THÍCH NHƯ MINH
Thượng Toạ:  THÍCH HẠNH NGUYỆN
Kinh Sư:
Đại Đức:  THÍCH TÂM HIẾN
Đại Đức:  THÍCH TÂM THIỀN
Đại Đức:  THÍCH TÂM THIỆN
Đại Đức:  THÍCH TÂM HIỀN
Đại Đức:  THÍCH VIÊN THANH
Đại Đức:  THÍCH TRỪNG MINH

VIỆT NAM QUỐC – KHÁNH HOÀ TỈNH – DIÊN KHÁNH HUYỆN DIÊN THẠNH XÃ – PHÚ KHÁNH THÔN
---o0o---
Phụng Vì:
TÂN VIÊN TỊCH LINH NGHĨA ĐƯỜNG THƯỢNG TỪ LÂM TẾ CHÁNH TÔNG TỨ THẬP NHẤT THẾ Thượng THANH Hạ TRÀNG TỰ THÀNH THỌ HIU NHƯ TỊNH HOÀ THƯỢNG CHI GIÁC LINH.

MÔN ĐỒ

Pháp Danh TRỪNG TƯỜNG
Pháp Danh TRỪNG SỸ
Pháp Danh TRỪNG THỆN
Pháp Danh TRỪNG TUYÊN
Pháp Danh TÂM HOÀ
Pháp Danh TÂM CANG
Pháp Danh TÂM TÍN
Pháp Danh TÂM LỰC
Pháp Danh NGUYÊN PHÁP
Pháp Danh TÂM ĐỊNH
Pháp Danh TÂM MINH
Pháp Danh TRỪNG HOÀ

Đại Diện Pháp Quyến

NGUYỄN ĐẨU
NGUYỄN DUY THÀNH

*********************************Cảm Niệm ân Sư của người Phật tử xuất gia năm 2013

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
        Kính bạch chư tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử gần xa,
        Từ Mỹ quốc Hoa Kỳ, chúng con nghe tin Giác linh cố trưởng lão Hòa thượng thượng Như hạ Tịnh, vị tôn Sư của chúng con, viên tịch tại Chùa Linh Nghĩa, xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam lúc 12 giờ Ngọ ngày Mùng Một Tết Nguyên Đán, năm Quý Tỵ, nhằm ngày 10 tháng 2, năm 2013.

Feelings of Monastic Buddhists’ Master’s Gratitude in 2013

Namo the Original Master Sakyamuni Buddha
Respectfully, Dear Revered Monastics and lay Buddhists near and far
From the United States of America, we heard news of Enlightened soul of the late Most Venerable Elder Monk Thích Như Tịnh, our Venerated Master, passing away at Linh Nghĩa Temple in Diên Thạnh Commune, Diên Khánh District, Khánh Hòa Province, Vietnam, at 12 0’ clock, on the First Day of lunar New Year Festival, in the Year of the Snake, namely on February 10, 2013. 
     

Kính bạch quý Ngài,
          Khi nhận tin viên tịch này, chúng con tranh thủ, sắp xếp thời gian về để hầu kim quang lễ Giác linh Thầy. Chúng con nhận biết rằng thuận theo thế vô thường, Hòa thượng của chúng con đã xả báo thân tứ đại ngũ uẩn này là một bài học thiền quán để chúng con chiêm nghiệm và quán chiếu.
        Respectfully, Dear Venerated Ones,
When received news of this passing, we took advantage of arranging time to attend the late Master’s golden light and to pay homage to his Enlightened soul. We recognized that according to the law of impermanence, our late Most Venerable Master departed physical body of these four great elements and five aggregates considered as lesson of contemplative meditation for us to think of it and to contemplate it.  
         Kính bạch chư Tôn Đức và quý Phật tử,
         Nhân tiện đây, chúng con xin cung thỉnh quý Ngài hoan hỷ chứng minh và chứng tri cho chúng con có đôi lời bộc bạch thành kính đối với Giác linh trưởng lão Hòa thượng của chúng con trong hiện tại cũng như lúc sinh tiền.
        Respectfully, Dear Venerated Ones and lay people,
        On this occasion, we beg to invite you happily witness us to have some confiding and respectful words to Enlightened soul of our late Most Venerable Elder Monk in the present as well as at the time of being alive.  


Kính bạch Giác linh Thầy,
Chúng con kính nghe rằng: “Sinh ta ra là nhờ ơn giáo dưỡng của cha mẹ, nuôi lớn từ bi, đạo đức, thiền định, và trí tuệ cho ta là nhờ ơn giáo dục và đào tạo của Thầy Tổ.
Respectfully, dear Enlightened soul of Master,
We have been respectfully heard: One is born out is thanks to gratitude of parents’ nurture and teaching, nourishing and developing loving-kindness, ethics, meditative concentration, and wisdom to one are thanks to gratefulness of Masters’ and Patriarchs’ education and training.
                Thật vậy, nhờ công ơn giáo dưỡng của cha mẹ, nhờ công ơn hộ pháp và hoằng pháp của Thầy của quý Phật tử, nhờ công ơn giáo dục và đạo tạo con người tài đức, cùng với chư tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử gần xa, Thầy đã giúp chúng con trưởng thành trong đạo Pháp rất vững chãi.
        Indeed, thanks to gratitude of parents’ nurture and teaching, to that of Dharma protection and Dharma propagation, to that of educating and training virtuous and talented people, along with near and far lay people, venerated Monks and Nuns, you has helped us grow up in the Dharma path very steadily.      
Kính bạch Giác linh Thầy,
         Noi gương đức Phật, chư vị Bồ Tát, chư tôn thiền đức Tăng Ni trong quá khứ cũng như trong hiện tại, Thầy đã đưa chúng con vào con đường đạo kể từ khi chúng con còn là những chú điệu tập sự, tập đi những bước đi an vui và hạnh phúc trên con đường tu tập, giác ngộ, và giải thoát của đức Thế Tôn.
Respectfully, dear Enlightened soul of Master,
Following example of the Lord Buddha, Bodhisattvas, Venerated Monastics in the past as well as in the present, you have led us to the Dharma path since we were still novice monks, learning to take peaceful and happy steps on the path of cultivation, enlightenment, and freedom of the World-Honored One.

         Kính bạch Giác linh Thầy,
          Nhờ công ơn giáo dục của Thầy, huynh đệ pháp lữ chúng con có duyên lành theo học Phật học ở các trường trong nước và ở nước ngoài như Việt Nam, Ấn Độ, và Hoa Kỳ.
        Respectfully, dear Master’s Enlightened soul,
        Thanks to gratitude of your education, our Dharma Brothers and Sisters have good occasion to follow and to learn Buddhist Studies at schools at home and abroad, such as Vietnam, India, and America.
         Lúc sinh tiền, Thầy còn khỏe mạnh và minh mẫn, họp chư Tôn Đức huyện Giáo hội Diên Khánh và các hàng đệ tử trong sơn môn, giao phó, và chỉ định pháp tử của Thầy là Thích Trừng Tường, người có trách nhiệm trực tiếp trông nom ngôi Già lam Chùa Linh Nghĩa. Những Sư đệ của thầy Trừng Tường cùng nhau xây dựng và đóng góp các kiến ý nghĩa trong tinh thần tương kính lục hòa, phát huy Phật pháp tại quê hương và tha hương càng ngày càng tốt đẹp trong hiện tại cũng như trong tương lai.
        At the time of being alive, you, who were still healthy and lucid, convened Venerated Ones of Buddhist Church at Diên Khánh District and your disciples at Linh Nghĩa Temple to entrust and to designate your Dharma disciple as Venerable Thích Trừng Tường, having direct responsibilities to take care of the Linh Nghĩa Temple. Young Brothers and Sisters of Venerable Thích Trừng Tường, who together builds and contributes to meaningful comments in the spirit of mutual respect and harmony, promotes the Buddhadharma at home and abroad better and better in the present as well as in the future.     
Riêng cá nhân con, Thích Trừng Sỹ, pháp tử của Thầy, sau khi tu học và tốt nghiệp Phật học tại đại học Delhi, Ấn Độ ngày 1 tháng 3 năm 2009, con trở về Chùa Linh Nghĩa, nơi con được xuất gia và trưởng thành trong Phật pháp trong những ngày đầu tiên với Thầy.
        Personally, Venerable Thích Trừng Sỹ, your Dharma disciple, after having cultivated, learnt, and graduated from Delhi University with a Ph.D. degree in Buddhist Studies on March 1st, 2009, turned back to the Linh Nghĩa Temple, where I left home for a monastic life and grew up in the Buddhadharma in the first days with you.    
         Tháng tư năm 2009, con cung thỉnh Thầy và chư tôn đức tỉnh nhà làm Lễ tạ ơn Sư và cha mẹ. Năm đó, con có đủ duyên trực diện đảnh lễ Thầy, cùng chư tôn đức Tăng Ni. Con cảm thấy rất là hạnh phúc khi nhận biết Thầy đang có mặt trong tâm thức và trong các sinh hoạt hàng ngày của chúng con.
        In April, 2009, I respectfully invite you and Venerated Ones at home province to make Ceremony of thanksgiving of Master and parents. In that year, I had enough good opportunity to be directly present to pay homage to you, along with Venerated Monks and Nuns. I feel very happy to recognize that you have been present in our conscious mind and daily activities.  
          Tháng giêng năm Canh Dần 2010, được sự cho phép của Giáo hội Phật giáo tỉnh nhà và của các cấp chính quyền sở tại, Thầy đã cung thỉnh chư tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử, dạy bảo chúng con làm lễ đặt đá xây dựng và đại trùng tu Chùa Linh Nghĩa. Từ ngày đặt đá cho tới nay, Thầy luôn giữ tâm niệm an lành, mong ngôi Già lam Chùa Linh Nghĩa sớm hoàn tất để Thầy thấy Thầy vui, và để làm nơi tu học Phật pháp cho các hàng Phật tử tại gia và xuất gia gần xa.
        In January, the year of the tiger 2010, under permission of provincial Buddhist Church and that of local authority levels, you respectfully invited Venerated Ones and lay People, and taught us to make ceremony of laying stone build and greatly restore Linh Nghĩa Temple. From the day of laying stone till now, you always keep peaceful thoughts in mind, expect the Temple to have been soon completed for you to see and to be happy, and to make a place of cultivating and learning the Buddhadharma for monastic Buddhists and lay Buddhists near and far. 
          Nhưng khi ngôi Già lam Chùa Linh Nghĩa chỉ được xây dựng 1 phần 2 là Thầy đã quy Tây, về với Phật. Với tâm niệm an lành của Thầy, chúng con nguyện thắp sáng lên ngọn đuốc của chánh pháp, nguyện thắp sáng lên ngọn đuốc của tình thương và hòa bình. Cùng với chư tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử gần xa, chúng con nguyện góp phần tịnh tài, tịnh vật, tịnh tâm, và tịnh ý để cùng nhau xây dựng ngôi Già lam Chùa Linh Nghĩa sớm được thành tựu như ý nguyện.
        But when the Linh Nghĩa Temple was only built one and half, you passed away and were reborn up to the Buddha’s land. With your peaceful thoughts, we vow to light up the torch of the Dharma, vow to light up the torch of love and peace. Along with Venerated Ones and lay Buddhists near and far, we vow to contribute to pure talent, pure materials, purified mind, purified thought to together build the Linh Nghĩa Temple being soon achieved as vow intentions. 


          Kính bạch Giác linh Thầy,
          Tháng 3 năm 2010, con có đủ duyên lành tu học tại Hoa Kỳ cho tới ngày hôm nay. Con luôn nhớ lại những lời Thầy dạy trong buổi lễ tạ ơn Sư và cha mẹ năm 2009. Thầy dạy rằng: “Bây giờ các con đã trưởng thành trong đạo pháp rồi, dù ở nơi nào, các con nhớ cố gắng giữ gìn và vun trồng đạo đức và Phật pháp trong con ngày càng thêm tiến.” Những lời dạy của Thầy năm xưa, năm nay con mới hiểu rõ, và đã thấm sâu vào dòng tâm thức an lành của chúng con. Những lời dạy của Thầy làm hành trang và tư lương cho cuộc sống tu tập hằng ngày của chúng con rất vững tiến, chúng con luôn mãi khắc ghi.
        Respectfully, dear Enlightened soul of Master,
        In March, 2010, I had enough wholesome occasions to have cultivated and to learnt the Buddhadharma in the United States of America until today. I always reminisced about your teachings in the Ceremony period of thanksgiving of Master and parents in 2009. You have taught that: “Now you have already grown up in the Buddhadharma, you remember to try to keep and to cultivate ethics and the Buddhadharma in you more and more increasingly.” Your teachings make baggage and food for our daily cultivation lives very stable, we have always inscribed them.
Thật vậy, ngày Lễ tạ ơn Sư và cha mẹ cũng là ngày hoa trái tu học Phật pháp an vui và hạnh phúc giữa trò và Thầy, giữa người con và cha mẹ, và cũng là ngày sau này cho tới hôm nay, con không đủ duyên gần gũi bên Thầy để lo chăm sóc và học hỏi những kinh nghiệm sống và những lời hay ý đẹp khi Thầy tuổi già.
Indeed, the Ceremonial day of thanksgiving of Master and parents is also the day of cultivating and learning the Buddhadharma between Teacher and students, between children and parents, and is also the day later until today, I do not have good condition to be close to you to look after and learn about living experience and good words and beautiful thoughts at the time of your old age.     
          Giờ này, hướng trước Giác linh tiền, dưới sự chứng minh của chư tôn thiền đức Tăng Ni, chúng con thành tâm tỏ bày Sám hối, kính giác linh Thầy hoan hỷ chứng minh tấm lòng thành khẩn sám hối của chúng con.
        At this time, leading to presently Enlightened soul, under demonstration of Venerated Monastics, we open sincere minds to perform penitence, to respect your Enlightened soul to happily demonstrate our repentantly sincere minds.
Kính bạch chư tôn thiền đức Tăng Ni,
          Kính thưa quý Phật tử gần xa,
          Qua những lời cảm niệm giác linh bổn sư, ân sư của chúng con, nếu có những ý niệm nào không trông lành, ngưỡng mong quý Ngài từ bi chỉ giáo.
        Respectfully, dear Venerated Monastics
Dear lay Buddhists near and far,
        Through words of feelings of our Venerated Master, if there is any unwholesome thought, respectfully expect Venerated Ones to be happily compassionate to teach it.
        Sắp tới giờ đưa kim quang đi vào bảo tháp, gia quyến và pháp quyến chúng con thành tâm cung thỉnh quý Ngài và quý Phật tử hoan hỷ nhín chút thời gian quý báu đưa nhục thân Sư phụ chúng con tới nơi tịch tịnh và an tĩnh.
It is coming time for us to carry golden light into the stupa, family relatives and Dharma relatives express sincere minds to respectfully invite Venerated Ones and lay Buddhists to happily save precious time to lead our Master’s physical body to the tranquil and quiet place.     
          Cuối cùng, toàn thể gia quyến và pháp quyến chúng con thành tâm đê đầu kính lễ quý Ngài và giác linh cố trưởng lão Hòa thượng của chúng con tam bái.
  
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
        Finally, all our family relatives and Dharma relatives express sincere minds to pay homage to Venerated Ones and our Master’s Enlightened soul to thrice prostrate ourselves in front of you.
Namo Amitabha Buddha, who welcomes and leads our Master’s Enlightened soul to the Buddha’s Land.
          Chí tâm kính lễ chư tôn đức Tăng Ni hiện diện nơi Đạo tràng Chùa Linh Nghĩa tam bái.
        Wholeheartedly pay homage to Venerated Monks and Nuns being present at the Dharma Center of Linh Nghĩa Temple thrice bow.    
          Chí tâm kính lễ liệt vị Giác linh Tổ Sư, chư tôn đức Tăng Ni tam bái
        Wholeheartedly pay homage to all Enlightened souls of Patriarchal Masters, Venerated Monks, and Nuns thrice bow. 
          Chí tâm kính lễ Giác linh cố trưởng lão Hòa thượng thượng Như hạ Tịnh, vị tôn Sư của chúng con tam bái.
        Wholeheartedly pay homage to Enlightened soul of the late Most Venerable Monk Thích Như Tịnh, our Venerated Master thrice bow.

  
Cảm niệm ân Sư của người Phật tử tại gia
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni
Kính thưa quý Phật tử gần xa,
Kính bạch giác linh cố trưởng lão Hòa thượng thượng NHƯ hạ TỊNH, vị Thầy tôn kính của chúng con,
Feelings of lay Buddhists’ Master’s gratitude in 2013
Namo the Original Master Sakyamuni Buddha
Respectfully, dear the Most Venerable, the Senior, the Venerable Monks and Nuns,
Dear the near and far lay Buddhists,
Respectfully, dear Enlightened soul of the late Most Venerable Elder Monk Thích Như Tịnh, our Revered Master   
Chúng con kính nghe rằng, bên cạnh chúng xuất gia nam và chúng xuất gia nữ của đức Thế Tôn, chúng tại gia nam và chúng tại gia nữ chúng con đóng những vai trò rất quan trọng trong việc hộ trì Tam Bảo.
We have been respectfully heard, beside the Assembly of male Monastics and that of female Monastics of the World-Honored One, the Assembly of male lay Buddhists and that of female lay Buddhists, we play very important roles in protection of the Triple Gem.
Lúc còn sinh tiền, Thầy của chúng con là người trực tiếp giảng dạy, hướng dẫn, và đưa chúng Phật tử tại gia chúng con đi vào con đường đạo pháp. Thầy dạy chúng con những điều rất đơn giản, nhưng rất sâu sắc trong cuộc sống tu tập hàng ngày, đó là tâm nghĩ việc thiện, nói lời nói thiện, và làm việc làm thiện. Chỉ chừng bao nhiêu lời dạy ấy thôi đủ để chúng con làm hành trang và tư lương cho cuộc sống hàng ngày của chúng con trong suốt cuộc đời.
At the time of being alive, our Master is a person directly teaching, instructing, and leading the Assemblies of lay Buddhists us into the path of the Dharma. He has taught us something very simply, but very deeply in lives of daily cultivation, which is good thinking, good speaking, and good doing. Only about those teachings are also sufficient for us to make baggage and food for our daily lives in our lifetime.    
Hôm nay, mặc dầu Thầy của chúng con đã viên tịch, nhưng hàng Phật tử chúng con cố gắng thực hành và làm theo những lời Thầy dạy càng ngày càng ý nghĩa hơn để đem lại an lạc và hạnh phúc cho tự thân và cho tha nhân ngay trong cuộc đời này.
Today, in spite of our Master having passed away, we Buddhists try to practice and follow his teachings more and more meaningfully to bring peacefulness and happiness to ourselves and to others right in this life.


Kính bạch giác linh Thầy,
Trong lúc Chùa Linh Nghĩa chỉ được xây dựng 1 phần 2, Thầy đã viên tịch. Nhưng tâm niệm của Thầy mong muốn hàng Phật tử tại gia chúng con cùng nhau đóng góp tịnh tài tịnh vật để ngôi Già lam Chùa Linh Nghĩa sớm được thành tựu. Nương theo hạnh nguyện của trưởng giả Cấp Cô Độc[1] và nữ trưởng giả Tỳ Xá Khư,[2] Phật tử tại gia chúng con bằng tâm lực và tài lực của mình, cùng với chúng xuất gia, quyết tâm cùng nhau xây dựng ngôi Già lam Chùa Linh Nghĩa sớm được thành tựu để làm nơi tu học Phật pháp cho hàng Phật tử chúng con sau này.
Respectfully, dear Enlightened soul of Master,
        While Linh Nghĩa Temple was being built one and half, you passed away. But your thoughts has expected lay Buddhists us to contribute to pure talent and pure materials together in order that the Linh Nghĩa Temple will be soon fulfilled. Relying on the Elder male Anathapindika[3] and the Elder female Visakha,[4] lay people we by our powerful minds and powerful talents, along with Monastic Assemblies, are determined to together build the Linh Nghĩa Temple which will be soon achieved to make the place of cultivating and learning the Buddhadharma for lay people us later.Kính bạch Giác linh Thầy,
Những việc làm và tâm niệm an lành của Thầy còn lại, cùng với chúng xuất gia, hàng Phật tử tại gia chúng con luôn dõng mãnh phát tâm hộ trì Tam Bảo, nguyện theo nối gót tôn Sư, cùng nhau phát nguyện tu học, và trở thành những người Phật tử tại gia thuần thành, những gia đình đạo đức và gương mẫu đi trên con đường tu học và an lạc của đức Thế Tôn.
Respectfully, dear Enlightened soul of our Master,
The remainder of your peaceful works and thoughts, along with Monastic Assemblies, lay people we always bravely spread our minds to protect the Triple Gem, vow to follow the Dharma path of Venerated Ones, take the oath of learning and cultivation together, and become well-trained lay people, moral and exemplary families to travel on the path of cultivation and peacefulness of the World-Honored Ones.
Hôm nay, quỳ trước giác linh Thầy, hàng Phật tử tại gia chúng con phát nguyện tinh tấn và dũng mãnh, làm những điều lành, nói những điều lành, và nghĩ những điều lành. Hiểu và thực hành được như vậy, hàng Phật tử tại gia chúng con xứng đáng là những người hộ trì Tam Bảo, những người đệ tử trung kiên của Thầy, và những người hộ pháp đắc lực trong hiện tại cũng như trong tương lai.
Today, kneeling in front of your Enlightened soul, lay people we develop diligent and courageous vow to do good things, to say good words, and to think of good things. Understanding and practicing them like this, lay people we are worthy of the Triple Gem protectors, firm and loyal disciples of yours, and powerful Dharma guardians in the present as well as in the future.
Cuối cùng, hàng Phật tử tại gia chúng con thành tâm kính lễ chư tôn tịnh đức Tăng Ni và quý Phật tử hiện tiền vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường. Chúng con thành tâm kính lễ Giác linh cố Hòa thượng thượng NHƯ hạ TỊNH cao đăng Phật quốc, trở lại Ta Bà, giáo hóa chúng sinh, đồng lên bờ giác.
Finally, lay people we spread our sincerely respectful hearts to wish Venerated Monastics and lay Buddhists in the present infinite peacefulness and infinite auspiciousness. We sincerely pay respectful homage to Enlightened soul of the late Most Venerable Monk Thích Như Tịnh being reborn up to the Buddha’s land, turning back to the Saha (where we live on earth), teaching living beings, going up to the shore of enlightenment together.        .                   
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật ( đọc 3 lần)
Namo Amitabha Buddha, who welcomes and leads our Master’s Enlightened soul to the Buddha’s Land.


Đồng đứng dạy lạy ba lạy trước giác linh Hòa thượng.

NHẤT TÂM ĐẢNH LỄ
PHỤNG VÌ: TÂN VIÊN TỊCH LINH NGHĨA ĐƯỜNG THƯỢNG TỪ LÂM TẾ CHÁNH TÔNG TỨ THẬP NHẤT THẾ Thượng THANH H TRÀNG TỰ THÀNH THỌ HIU NHƯ TỊNH HOÀ THƯỢNG CHI GIÁC LINH.