LỄ ĐẶT ĐÁ

Chương trình Lễ đặt đá, đại trùng tu Chùa Linh Nghĩa

Diên Thạnh, Diên Khánh, Khánh Hoà – ngày 14 tháng 3 năm 2010,
nhằm ngày 29 tháng giêng năm Canh Dần.


6h00  : Phật tử vân tập
7h00  : Cung nghinh chư Tôn thiền đức Tăng – Ni và quý Quan khách quang lâm
8h00  : Niệm Phật cầu gia hộ – Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự
8h30  : Phát biểu của Thầy trú trì và vị đại diện Phật tử
9h00  : Phát biểu của đại diện Chính quyền
9h15  : Đạo từ của Hoà thượng Chánh đại diện huyện Giáo hội Phật giáo Diên  Khánh
9h30  : Đạo từ của Hoà thượng chứng minh
10h00 : Cảm tạ của Ban tổ chức – Lễ niệm hương đặt đá – Ký sổ vàng
10h     : Thọ trai và hoàn mãn.