CẢM TƯỞNG ÂN SƯCảm Tưởng Ân Sư

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Hòa thượng Thích Như Tịnh – Viện chủ Chùa Linh Nghĩa – bậc ân Sư khả Kính của chúng con,
Kính bạch chư tôn thiền đức Tăng Ni,
Kính thưa quý Phật tử gần xa!

Hôm nay, ngày 15 tháng 8 năm 2011, Phật lịch 2555, hàng Phật tử tại gia và xuất gia – chúng con có duyên lành đầu thành đảnh lễ xin tác bạch.


Master's grateful feelings

Namo Lord Sakyamuni Buddha – our original Master

Respectful to the Most Venerable Thích Như Tịnh, the Head of Linh Nghĩa Temple, our venerably original Master,
Respectful to the Venerable and Honorable Monks and Nuns,
Dear to near and far Buddhists!

Today is on August 15, 2011, Buddhist Calendar 2555, lay and Monastic Buddhists – we have good conditions to pay homage to you all.
Kính bạch Hòa thượng bổn Sư cùng chư tôn đức Tăng Ni hiện tiền!
Chúng con kính nghe bậc Cổ đức dạy:
Hương thiền tỏa ngát gần xa,
Vườn tâm đạo Pháp nở hoa bốn mùa.”

Respectful to the Most Venerably original Master, along with the honorable Monks and Nuns in the present!
We have respectfully heard a revered One teach:

Meditation fragrance pervades nearness and farness
The heart garden of the Dharma blossoms four seasons.

Theo truyền thống lâu đời của đạo Phật, cứ mỗi năm trở về là chư Tăng Ni cùng nhau tập trung An Cư kiết Hạ một lần ở nhiều trú xứ và địa phương khác nhau. Như thường lệ mọi năm, An Cư Kiết Hạ được tổ chức tại Chùa Linh Nghĩa trong vòng ba tháng từ ngày 16 tháng 4 tới ngày 16 tháng 7 năm Tân Mão, nhằm ngày 18 tháng 5 tới ngày 15 tháng 8 năm 2011, được sự đồng ý và cho phép của Hòa thượng Viện chủ, chúng con vân tập chúng xuất gia cùng nhau thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, làm ruộng phước cho hàng Phật tử tại gia gieo trồng. Bên cạnh chúng Phật tử xuất gia, nương vào chiếc y vàng giải thoát, và hình bóng an vui và hòa hợp của Tăng đoàn, chúng Phật tử tại gia là những người ngoại hộ thiện tri thức, hộ trì Tam Bảo, có bổn phận cúng dường một, hai, ba, hoặc bốn trong bốn thứ như y phục, đồ ăn thức uống, đồ ngủ nghỉ, và thuốc men.
According to the long standing tradition of Buddhism, every coming year, Monks and Nuns gather Summer Retreat (Vassa) once together in different residences and localities. As usual every year, Summer Retreat (Vassa) held at Linh Nghia Temple within three months from lunar April 16 to lunar July 16, in the Cat Year, namely, May 18 to August 15, 2011, approved and permitted by the Most Venerable Master, we gather Monastic assemblies who train the body and mind together, improve precepts and virtue, make blessing fields for lay Buddhists cultivate. Besides Monastic assemblies, taking refuge in the golden robes of liberation, peaceful and joyful figures of the Sangha, lay Buddhist assemblies that are the external guards of intellectuals protect the three Jewels (The Buddha, the Dharma and the Sangha) have their duties to offer one, two, three, or four of four things such as clothing - robes, eatables - drinkables, resting - sleeping things, and medication.


Thật vậy, người xuất gia có công học pháp, hiểu pháp, hành pháp, và hoằng pháp, thì người phật tử tại gia cũng có công học đạo, hiểu đạo, hành đạo, hoằng đạo, và hộ trì đạo pháp. Song cả hai đều nếm được hương vị an lạc của chánh pháp, thăng tiến trên đường đời, an vui trên đường đạo, cùng nhau đem đạo vào đời để giúp đời thêm vui bớt khổ.
Hàng phật tử tại gia và xuất gia hiểu và thực hành được như vậy, thì vườn tâm đạo pháp nở hoa bốn mùa. Từ đây, chúng ta có khả năng gặt hái những hoa trái an vui và hạnh phúc ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại, và có khả năng đem lại cho những người thân người thương của chúng ta món quà tu tập, hành trì, an vui và giải thoát nếu mỗi chúng ta cố gắng áp dụng và hành trì Phật pháp vào trong đời sống hằng ngày một cách chánh niệm và tỉnh giác, vững chãi và thảnh thơi.
Indeed, Monastics have a responsibility to learn the Dharma, understand it, practice it, and preach it, lay Buddhists also have a responsibility to learn the peaceful Path, understand it, practice it, spread it, and protect it. But both that enjoy and taste the joyful flavor of the Dharma advance on the way of life, go happily on the way of the Dharma, bring the Dharma to life in order to help life add joy and lessen suffering together.
Lay and Monastic Buddhists understand and practice like this, the garden of the Dharma heart blossoms four seasons. From here, we have the ability to reap flowers and fruits of joy and happiness right here and now in the present life, and have the capability to bring the gift of cultivation, training, joy and liberation to our relatives and beloved ones if we each try to apply and practice the Buddhadharma into daily life mindfully and awakeningly, solidly and carefreely.
Xuyên qua những kết quả tốt đẹp nêu trên, chúng con không quên công ơn giáo dưỡng và che chở của Hòa thượng Thích Như Tịnh, bậc ân Sư khả kính của chúng con.
Ơn giáo dưỡng một đời nên thọ mạng,
Nghĩa ân Sư cố gắng mới đáp đền.
Through the above-mentioned good results, we do not forget gratitude and protection of the Most Venerable Thích Như Tịnh - our venerably grateful Preceptor.
His gratitude teaches us to become good people in our lifetime,
His debt of gratitude we owe and try to do something good and meaningful in order to repay.
Qúy vị có thể xem Slideshow Powerpoint trực tuyến dưới đây
(You can play and watch Slideshow Powerpoint online)

CamNiemAnSu_ChuaLinhNghia_ThichTrungSyHôm nay là ngày mãn An Cư Kiết Hạ của chư Tăng Ni tại trú xứ Chùa Linh Nghĩa xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam. Hòa chung vui với ngày lễ mãn Hạ tu tập tại nơi đây, hàng Phật tử tại gia và xuất gia, chúng con xin thiết lễ khánh tuế Hòa thượng bổn Sư lần thứ 86 thêm một tuổi đạo, thêm một tuổi công đức, sức khỏe dồi dào, thân tâm an lạc để làm tàng cây cổ thụ che mát cho chúng con cùng đi trên đường vui, tu tập giải thoát, làm an lạc cuộc đời.


Today is the expiry day of the Sangha's Summer Retreat (Vassa) at Linh Nghia Temple in Dien Thanh Commune, Dien Khanh District, Khanh Hoa Province, Vietnam.  Harmonizing together happily with ceremony day of the expiry Summer Retreat (Vassa) in here, lay and monastic Buddhists, we beg to establish longevity wishing Ceremony of the Most Venerable Master, whose 86th Birthday adds an age of senior cultivation, a merit age, abundant health, peaceful and joyful body and mind to make the branch of old tree shade us who together go on the happy path, the cultivation of liberation to make peace for life.
Để khỏi phụ lòng công ơn dạy dỗ và che chở của Hòa thượng ân Sư, chúng con nguyện thắp sáng lên ngọn đuốc của chánh Pháp, nguyện thắp sáng lên ngọn đuốc của tình thương, và nguyện thắp thắp sáng lên ngọn đuốc của tình Thầy trò, tình huynh đệ, tình đồng tu, tình hộ pháp và hoằng pháp để cùng nhau góp phần đưa đạo Phật đi về tương lai một cách tươi sáng và vững chãi trên thế gian này.
Trong không khí trang nghiêm và long trọng, chúng con xin kính lễ khánh tuế Hòa thượng viện chủ Chùa Linh Nghĩa, thượng Như hạ Tịnh, cùng chư tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử gần xa tại Chùa Linh Nghĩa đạo thọ miên trường, thế thọ miên viễn, mãi là những người hành giả an vui và tu tập thấm nhuần ánh sáng từ bi và trí huệ của đức Thế Tôn.

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh

To avoid reciprocating the Most Venerable Master's teachings and protection, we vow to light up the torch of the Dharma, vow to light up that of love, and vow to light up that of teacher's and students' affections, affections of brother/sisterhood, those of fellow monk, those of Dharma protection and Dharma propagation to contribute to bringing Buddhism to the future brightly and steadily in the world together.
In the formal and solemn atmosphere, we who beg to pay homage to longevity wishing Ceremony of the Most Venerable Master Thích Như Tịnh, along with venerable and honorable Monks and Nuns, and near – far Buddhists at Linh Nghia Temple, long-standing Dharma age, eternally worldly age, are forever joyful and cultivated practitioners permeating the light of the Buddha's loving-kindness, compassion and wisdom.

Namo Lord Sakyamuni Buddha – our original Master
Trên Hòa thượng ân Sư đã chứng minh, ban bố cho hàng Phật tử tại gia và xuất gia chúng con những lời pháp nhũ vàng ngọc, chúng con nguyện khắc cốt ghi tâm và đầu thành đảnh lễ cúng dường tam bái.
Chí tâm đảnh lễ Hòa thượng ân Sư, cùng chư tôn đức tăng Ni hiện tiền tam bái. 

Through the above-mentioned things, the Most Venerable Master demonstrated and declared for us his golden Dharma milk, we vow to be deeply embedded in his teachings and pay homage to offering to prostrate ourselves thrice time.

Respectfully pay homage to the Most Venerable Master whose gratefulness of protection and teachings, along with the venerable and honorable Monks and nuns in the present by prostrating ourselves thrice time.