HT NHƯ TỊNH


TIỂU SỬ HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ TỊNH


Hòa thượng Thích Như Tịnh thế danh Nguyễn Lang, pháp danh Thanh Tràng, pháp tự Thành Thọ, pháp hiệu Như Tịnh, sinh năm Đinh Mão – 1927 tại thôn Phú Khánh Trung, xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa trong một gia đình có truyền thống đạo Phật. Con của Cụ Ông Nguyễn Lợi, pháp danh Thanh Ích, Cụ Bà Trương Thị Tỷ, pháp danh Trừng Xí.

Biography of the Most Venerable Thich Nhu Tinh
The Most Venerable Thich Nhu Tinh, whose worldly name is Nguyen Lang, Dharma name is Thanh Trang, Dharma character is Thanh Tho, Dharma alias is Nhu Tinh, born in the Year of the Cat – 1927 in Phu Khanh Trung hamlet, Dien Thanh commune, Dien Khanh district, Khanh Hoa province in a family with Buddhist tradition. His father is Mr. Nguyen Loi, whose Dharma name is Thanh Ich and his mother is Mrs. Truong Thi Ty, whose Dharma name is Trung Xi.
Trong gia đình có 06 người con: 03 trai và 03 gái. Người con cả có duyên theo Phật xuất gia, thế danh Nguyễn San, pháp danh Trừng San, pháp hiệu Hải Tuệ (1922-1991), một danh Tăng nổi tiếng đương thời, giám viện Phật học Viện Trung Phần Hải Đức Nha Trang, Khánh Hòa trước và sau năm 1975. Người con thứ ba cũng có duyên theo Phật xuất gia, đạo hiệu là Thích Như Tịnh.
In his family there are six children: three sons and three daughters. First-born son, having enough good conditions to follow the Buddha, left home to become Buddhist Monk, whose worldly name is Nguyen San, Dharma name is Trung San, Dharma alias is Hai Tue (1922-1991), a contemporarily famed Monk, was in charge of the Institute of Hai Duc Central Vietnam Buddhist Studies in Nha Trang City, Khanh Hoa province before and after the year 1975. Third-born son, also having enough good conditions to follow the Buddha, left home to have become Buddhist Monk, whose Dharma alias is Thich Nhu Tinh.

Thời gian xuất gia tu học của Hòa thượng Thích Như Tịnh
Năm lên 08 tuổi – 1935, chú bé Nguyễn Lang xuất gia làm chú tiểu, đệ tử của Hòa thượng Chánh Ký, tu học Phật pháp tại Tổ đình Khánh Long Diên Khánh, Khánh Hòa dưới sự hướng dẫn của nhị vị Hòa thượng Phổ Hiện – Tổ khai sơn Chùa Khánh Long ở Diên Khánh và Hòa thượng Chánh Ký trong thời gian 09 năm 1935-1947.

The Period of the Most Venerable Thich Nhu Tinh’s Renunciation, Cultivation and Learning
When going up to eight years of age, little young boy Nguyen Lang that left home for religious life to become a young baby monk was a good disciple of the Most Venerable Chanh Ky, cultivated and learnt the Buddhadharma at Khanh Long Root Temple, Dien Khanh district, Khanh Hoa province under the guidance of the Most Venerable Pho Hien, Patriarch of founding Khanh Long Temple in Dien Khanh district and under that of the Most Venerable Chanh Ky in a nine-year period 1935-1947.
Năm 17 tuổi – 1944, sư chú Nguyễn Lang học xong lớp nhì thời Pháp, khoảng lớp 11 bây giờ. Năm 12 tuổi – 1939, thọ Sa di phương trượng và năm 20 tuổi – 1947 thọ giới Tỳ kheo tại Tổ đình Khánh Long Diên Khánh do Hòa thượng Bổn sư Chánh Ký làm Hòa thượng đàn đầu truyền giới. Từ năm 20 tuổi tới năm 80 tuổi 1947 – 2007, Đại Đức Thích Như Tịnh trú trì Chùa Linh Nghĩa xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

 At seventeen years of age – 1944, young Monk Nguyen Lang finished studying the second grade in the period of French domination, about eleventh form now. At twelve years of age – 1939, he who was ordained as novice Monk transmitted the Dharma precepts by three Preceptors and seven Demonstrators. At twenty years of age – 1947, he who was ordained as a Bhiksu at Khanh Long Root Temple in Dien Khanh district transmitted the Dharma precepts by the Most Venerable Chanh Ky, that is, Venerable Nhu Tinh’s original Master to make the Most Venerable Chief Monk. From the year of twenty years old to that of eighty years old 1947 – 2007, Venerable Monk Thich Nhu Tinh was the abbot of Linh Nghia Temple in Dien Thanh commune, Dien Khanh district, Khanh Hoa province.
Năm 1950 – 1953 trong thời gian 03 năm, Đại đức Như Tịnh tu học Phật pháp tại Chùa Ứng Quang Sài Gòn dưới sự hướng dẫn của nhị vị Hòa thượng Thích Thiện Hoa và Hòa thượng Thích Thiện Hòa. Năm 1954 – 1956 trong thời gian 02 năm, Đại Đức tu học tại Chùa Khánh Hưng Sài Gòn dưới sự hướng dẫn của Hòa thượng Pháp Lang.
The year 1950 – 1953 in a three-year period, Venerable Nhu Tinh cultivated and learnt the Buddhadharma at Ung Quang Temple in Sai Gon City under the guidance of two Most Venerable Monks: Thich Thien Hoa and Thich Thien Hoa. The year 1954 – 1956 in a two-year period, Venerable Nhu Tinh cultivated and learnt the Buddha and His teachings at Khanh Hung Temple in Sai Gon under the guidance of the Most Venerable Phap lang.

Thời gian tu học, hành đạo và đào tạo Tăng tài của Hòa thượng Thích Như Tịnh   
Năm 1957 về lại Chùa Linh Nghĩa tổ chức hai khóa An Cư Kiết hạ tại bổn tự năm 1957 và năm 1959 dưới sự chỉ đạo của Giáo Hội Tăng Già và dưới sự chứng minh của quý Hòa thượng Hưng Từ, Hòa thượng Chánh Ký và Hòa thượng Vĩnh Thọ. Năm 1976 Thượng toạ Thích Như Tịnh được chọn làm trưởng Ban nghi lễ huyện Giáo Hội Phật Giáo Diên Khánh và năm 2002 được chọn làm phó ban nghi lễ tỉnh Giáo Hội Phật giáo Khánh Hòa.
The period of the Most Venerable Thich Nhu Tinh’s cultivation, learning, doing Buddhist matters and training talented Monks
The year 1957, Venerable Nhu Tinh, who came back to Linh Nghia Temple, originated two courses of Summer Retreat at the original Temple in 1957 and 1959 under the guidance of the Sangha Church and under demonstration of the Most Venerable Monks: Thich Hung Tu, Thich Chanh Ky and Thich Vinh Tho. The year 1976, Senior Venerable Thich Nhu Tinh chosen as the Board Head of rituals of Dien Khanh Buddhist Church and the year 2002, chosen as the deputy Board Head of rituals of provincial Khanh Hoa Buddhist Church.
Từ năm 1976 cho tới nay, học theo hạnh nguyện giáo dục của liệt vị Tổ Sư, chăm lo hành đạo và nuôi dạy Tăng chúng, Thượng toạ cũng như các vị Tôn Đức khác nghĩ rằng để thắp sáng lên ngọn đuốc của chánh pháp, để tiếp nối mạng mạch của đạo pháp và để góp phần đưa đạo Phật đi về tương lai một cách vững chãi, chỉ có sự nghiệp giáo dục và đào tạo Tăng tài mới có thể báo đền công ơn của chư Phật. Những việc làm này mang ý nghĩa rất thiết thực dành cho những ai có đủ duyên xuất gia học Phật, tu pháp, làm Tăng và có khả năng kế thừa ngôi nhà chánh Pháp trong hiện tại cũng như trong tương lai ngay tại thế gian này.
From the year 1976 up to now, learning to follow Dharma Patriarchs’ educational vows and actions, taking care of training the Dharma and bringing up disciples, Senior Venerable as well as the other Honoured Ones think that to light up the torch of the Dharma, to proceed to connect the living vein of the Dharma path and contribute to leading Buddhism to the future steadily, there are only education and training of talented Monks being able to requite the Buddhas’ gratefulness. These doings bring very practical meanings for those who have enough good conditions leave home for religious life, learn the Buddha, train the Dharma, make a Monk  and have the ability to inherit the house of the Dharma in the present as well as in the future in this world.
Hòa thượng Thích Như Tịnh đã độ được hằng trăm người đệ tử tại gia và nhiều vị đệ tử xuất gia như Thích Tịnh Trí, Thích Trừng Sỹ, Thích Trừng Tuyên, Trừng Hòa, Tâm Tín, Tâm Cang, Tâm Lực vân vân. Những đệ tử của Hòa thượng có vị đang theo học chương trình Cử Nhân Phật học, có những vị tốt nghiệp Cử Nhân Phật học ở trong nước và có vị tốt nghiệp Thạc sĩ, Hậu Thạc sĩ và Tiến sĩ Phật học ở Ấn Độ, thánh địa – nguồn gốc của Phật giáo, nơi Đức Thế Tôn ra đời cách đây gần ba nghìn năm.


The Most Venerable Thich Nhu Tinh has taught and instructed hundreds of lay disciples and many monastic disciples like Thich Tinh Tri, Thich Trung Sy, Thich Trung Tuyen, Trung Hoa, Tam Tin, Tam Cang, Tam Luc, etc. Among disciples of the Most Venerable Monk, there is someone following and learning bachelor syllabi of Buddhist Studies, there is someone graduated Bachelor of Buddhist Studies at home and there is someone graduated Master of Arts, Master of Philosophy and Doctor of Philosophy in Buddhist Studies in India, holy land – the origin of Buddhism, where World-Honoured One was born in the world nearly three years ago.
Hòa thượng Thích Như Tịnh là bậc tòng lâm thạch trụ. Cuộc đời tu học và hành đạo của Hòa thượng là tấm gương sáng cho các hàng hậu học noi theo. Chúng con thật quý kính một bậc thầy khả ái thân thương, suốt đời của Người vì sự nghiệp nuôi dạy và đào tạo Tăng tài.
The Most Venerable Thich Nhu Tinh is a simply great Monk, whose life of cultivation, learning and spreading the Dharma is a good example for his disciples to follow. We really preciously respect a likeable and beloved Master whose whole life is because of his career of bringing up and training talented Monks.
Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát tác đại chứng minh
Chư Tăng Chùa Linh Nghĩa biên soạn tiểu sử của Hoà thượng Thích Như vào ngày 25 tháng 02 năm 2010, nhằm ngày 12 tháng giêng năm Canh Dần.
Pay homage to our Master considered as Lord Bodhisattva demonstrating our whole-hearted hearts.   
Buddhist Monks of Linh Nghia Temple compiled the Most Venerable Thich Nhu Tinh’s biography on February 25th 2010, that is, the twelfth January of the year of the Tiger.